Rynek świadczeń opieki zdrowotnej w 2017 r. – czego można się spodziewać?

Rynek świadczeń opieki zdrowotnej w 2017 r. – czego można się spodziewać?

Od kilku lat co roku zastanawiamy się co przyniesie kolejny w sektorze ochrony zdrowia. Nadchodzący wydaje się, potencjalnie, najciekawszy od bardzo długiego czasu. Po raz pierwszy od kilku lat wydaje się, że wiosną 2017 r. dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia ogłoszą konkursy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z tym, że konkursów tych nie było od lat a zmianie uległy szczegółowe kryteria wyboru ofert, trudno przewidzieć jaki będzie ich ostateczny rezultat. Ponadto, Minister Zdrowia planuje wprowadzenie rewolucji w zakresie finansowania leczenia szpitalnego tworząc tzw. „sieć szpitali”. Zgodnie z obecnymi założeniami jedynie 15% środków przeznaczanych dotychczas na ten zakres zostanie udostępnione do podziału w ramach konkursów.

Nowe warunki premiować będą duże podmioty zapewniające kompleksowość świadczonych usług oraz będące beneficjentami środków publicznych od dłuższego czasu. Ponadto, od 30 czerwca 2016 r. utworzenie nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych lub dokonanie innych inwestycji w tym zakresie przekraczające, odpowiednio, 2 milionów złotych w placówkach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i 3 milionów złotych w szpitalach w okresie 2 lat wymagają uzyskania opinii wojewody. Od dnia 30 sierpnia 2016 r. obowiązek uzyskania pozytywnej opinii wojewody na inwestycje w POZ, AOS i szpitalach, wymagany będzie także, jeżeli wnioskodawca zamierza uzyskać dofinansowanie ze środków europejskich w ramach wszystkich programów operacyjnych, również regionalnych. Brak takiej opinii skutkować będzie 8 punktami ujemnymi w 100 punktowej skali. Wydaje się, że w sposób oczywisty wyspecjalizowane, relatywnie nowe jednostki mogą znaleźć się w trudnej sytuacji. Ponadto, podmioty nie mające długiej historii nie wypadną zbyt korzystnie w ramach oceny kryterium „ciągłości”. Może to oznaczać wzmożone działania na rynku fuzji i przejęć. Część podmiotów może nie być w stanie kontynuować udzielania świadczeń samodzielnie i w rezultacie poszukiwać potencjalnych inwestorów branżowych lub finansowych lub łączyć się z innymi świadczeniodawcami.

Pod koniec września Minister Zdrowia zaprezentował także założenia do projektu zupełnie nowej ustawy – o podstawowej opiece zdrowotnej, która według planu miałaby wejść w życie 1 lipca 2017 r. Znając czasochłonność trybu „założeniowego” data ta wydaje się stać pod dużym znakiem zapytania. Z założeń projektu wynika, że lekarz POZ stanie się koordynatorem opieki zdrowotnej i wraz z pielęgniarkami i położnymi obejmować będzie opieką pacjentów. Planowane jest także zwiększenie roli profilaktyki i edukacji zdrowotnej, a opieka medyczna stać kompleksowa i ukierunkowana na pacjenta. W swojej propozycji Minister Zdrowia wprowadza także zmianę zasad finansowania, które będzie mogła odbywać się z budżetu NFZ, samorządów, a także bezpośrednio z budżetu państwa. Zaklada się także, aby wydatki na POZ wzrastały rok do roku i w perspektywie 10 lat osiągnęły 20% wszystkich wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej. Podstawą finansowania nadal ma być stawka kapitacyjna powiększana o dodatek motywacyjny za osiągnięcie kryteriów jakości opieki, opiekę nad pacjentami przewlekle chorymi oraz za wyniki leczenia pacjentów z niektórymi chorobami przewlekłymi. Dodatkowo planowane jest wprowadzenie budżetu na badania diagnostyczne i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, które wypłacane mają być za zrealizowane badania i wizyty u specjalistów, bez możliwości wykorzystania ich na inny cel. Proponowane założenia zakładają zatem stopniowe przesuwanie ciężaru opieki nad pacjentem „w dół”.

Wydaje się, że zmiany w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w 2017 r. mogą w znaczący sposób zmienić dotychczasowy „układ sił”. Z całą pewnością warto bacznie przyglądać się reakcjom na zmiany, bo jak wiadomo, przy wszelkich daleko idących zmianach muszą pojawić się nieoczekiwane konsekwencje. Mogą mieć one wymiar zarówno pozytywny, jak i negatywny.

Juliusz Krzyżanowski

Adwokat

Współzarządzający Praktyką Life Sciences

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Paweł Hincz

Radca prawny

Zarządzający Praktyką Life Sciences

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr