Rozmowa z …
Maciejem Tymuszem z PZU SA
o podnoszeniu jakości w szpitalach

Rozmowa z …<br>Maciejem Tymuszem z PZU SA<br>o podnoszeniu jakości w szpitalach

Rozmowa z Maciejem Tymuszem
– dyrektorem zarządzającym w Pionie Klienta Korporacyjnego PZU SA,
członkiem Rady Nadzorczej TUW PZUW

Grupa PZU po raz kolejny uczestniczy w rankingu szpitali. Dlaczego to takie ważne ?

Ranking szpitali to z naszego punktu widzenia bardzo wiarygodny sposób na wytypowanie podmiotów leczniczych, w których zarządzający i personel przykładają dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonej działalności i minimalizowania w możliwie jak największym stopniu ryzyka dla leczonych tam pacjentów. Dla Grupy PZU to szczególnie istotne zarówno z perspektywy biznesowej, jak i czysto ludzkiej, związanej z propagowaną przez nas ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.
Jako Grupa PZU jesteśmy niekwestionowanym liderem na rynku ubezpieczeń medycznych. Zapewniamy kompleksową ochronę dla szpitali – ubezpieczając ich majątek oraz odpowiedzialność cywilną. Od wielu lat wykorzystujemy naszą wiedzę ekspercką do oceny ryzyka poszczególnych szpitali. Mamy wyspecjalizowany zespół inżynierów ryzyka oraz lekarzy z doświadczeniem medyczno-ubezpieczeniowym. Wyniki Rankingu szpitali z pewnością uzupełniają nasze informacje i ułatwiają decyzję przy ocenie ryzyka medycznego i podjęciu ostatecznej decyzji o warunkach ubezpieczenia poszczególnych szpitali.

Jaka jest skala działalności PZU na rynku szpitalnym w Polsce?

Grupa PZU to naturalny partner ubezpieczeniowy dla szeroko rozumianej polskiej branży medycznej, a szpitali w szczególności. Od lat tworzymy wspólnie przekrojowe programy ubezpieczeniowe dla około 900 podmiotów szpitalnych w kraju. Skala naszej współpracy mierzona przypisem składki ubezpieczeniowej od lat rośnie na znaczeniu, zaś w roku ubiegłym Grupa PZU wzięła na siebie ryzyka zdarzeń medycznych, majątkowych czy odpowiedzialności cywilnej szpitali warte około 2 mld zł. Na tym rynku  działamy za pośrednictwem PZU SA, jak i od półtora roku w nowym modelu biznesowym opartym o model wzajemności, jakim jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW).

Jak ocenia Pan aktualną sytuację na rynku ubezpieczeń podmiotów medycznych ?

Obserwujemy wzrost zainteresowania problematyką praw pacjenta i bezpieczeństwa pacjenta. Wykonywanie działalności medycznej obarczone jest możliwością wystąpienia błędu medycznego lub niedołożenia należytej staranności. Opieka zdrowotna z każdym dniem staje się bardziej wydajna, ale również o wiele bardziej skomplikowana, z dużym wykorzystaniem nowych technologii, leków, sposobów terapii. Aktualnie bezpieczeństwo pacjenta nie zawsze jest priorytetem działania polskiego systemu ochrony zdrowia, nie jest również istotną składową programów edukacyjnych.  Niewystarczająca jest również liczba szkoleń w kierunku rozpoznawania i definiowania zagrożeń związanych z terapią oraz analizowania przyczyn występowania zdarzeń niepożądanych. Mamy do czynienia obecnie z systemem dyscyplinarnym, który nie zachęca do raportowania zdarzeń niepożądanych i niepowodzeń w leczeniu. A takie działania są dla nas jako ubezpieczyciela szczególnie istotne, bo wiedza o błędach pozwala edukować jak unikać takich zdarzeń w przyszłości i obniżać ryzyko ubezpieczeniowe. W tej sytuacji bardzo ważne jest odpowiednie podejście do zagadnienia przez zarządzających podmiotami leczniczymi. To od ich przekonania i determinacji zależy czy w sposób odpowiedni będą wdrażane rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pacjentów. Należy w tym miejscu podkreślić, że np. uzyskanie akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, jak również udział w Rankingu Szpitali mobilizują całe zespoły medyczne w szpitalach do zespołowego i kompleksowego działania na rzecz zmniejszania ryzyka dla diagnozowanych i leczonych pacjentów.

Wspieracie szpitale od wielu lat. Jakie działania zmniejszające ryzyko są przez Was prowadzone?

Działamy w tym obszarze w sposób kompleksowy. Za najważniejszy problem uznaliśmy wsparcie szpitali w zakresie minimalizacji ryzyka wystąpienia szkód okołoporodowych. Przypadki te na szczęście nie są częste – ale gdy wystąpią – są niezwykle tragiczne dla rodziców, noworodka oraz personelu medycznego uczestniczącego w zdarzeniu. Wspólnie z podmiotami z Grupy PZU: PZU Zdrowie, PZU Życie oraz TUW PZUW, organizujemy w Warszawie Ośrodek Symulacji Medycznych, w którym na najnowocześniejszych symulatorach będziemy szkolić zespoły odbierające porody. Ta innowacyjna i wysoce skuteczna metoda, porównywana do szkoleń pilotów na symulatorach lotów, od wielu lat z sukcesem realizowana jest w państwach Ameryki Północnej i Europy Zachodniej.

Kolejnym elementem wsparcia szpitali jest realizowany przez TUW PZUW program prewencyjny pod honorowym patronatem ministra zdrowia. Jest to system szkoleń, który ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa leczonych pacjentów i zmniejszenie poziomu ryzyka medycznego.

Jakie w Pana opinii są perspektywy w zakresie możliwości poprawy bezpieczeństwa pacjentów ?

Cieszy mnie, że wraca się do kwestii poruszanych już kilka lat temu przez naszych ekspertów z zakresu ubezpieczeń podmiotów leczniczych. Uzupełnieniem tej dyskusji jest propozycja konkretnej inicjatywy wdrażanej przez Ministerstwo Zdrowia, jaką jest projekt powołania Agencji do Spraw Jakości Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Pacjenta na bazie aktualnie istniejącego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, wydającego akredytacje dla szpitali. Planuje się przy tym założenia do systemu jakości i bezpieczeństwa pacjenta, na który składać się będą system autoryzacji, system monitorowania zbierania zdarzeń niepożądanych, system monitorowania klinicznych wskaźników jakości, system akredytacji. Wdrożenie tych elementów, ułatwi nam z kolei implementowanie elementów redukujących ryzyko medyczne i wpływających na zmniejszanie poziomu szkodowości ubezpieczanych podmiotów leczniczych.