INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii jest referencyjną jednostką naukowo-kliniczną, która  prowadzi badania naukowe i translacyjne w zakresie swoich dyscyplin tytułowych, działalność diagnostyczną, leczniczą, organizacyjną oraz dydaktyczną poprzez różne formy kształcenia naukowego, specjalistycznego i ustawicznego.

Działalność lecznicza Instytutu prowadzona jest w 5 Klinikach, tj. w Klinice Hematologii, Klinice Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych, Klinice Transplantacji Komórek Krwiotwórczych, Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej Klinice Chirurgii Naczyniowej oraz na Bloku Operacyjnym, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Oddziale Leczenia Dziennego. Instytut oferuje swoim pacjentom nie tylko standardowe metody leczenia chorób krwi, ale również uczestnictwo w międzynarodowych badaniach klinicznych z zastosowaniem nowatorskich i eksperymentalnych metod leczenia. Instytut, dzięki wielodyscyplinarności pionu medycznego oraz współpracy z innymi specjalistami i ośrodkami, oferuje swoimi pacjentom opiekę kompleksową i skoordynowaną, zapewniającą możliwość uzyskania jak najlepszych efektów leczniczych. Instytut od kilku lat zajmuje czołowe miejsca w rankingu „Bezpieczny Szpital” w kategorii „Szpitale zabiegowe, monospecjalistyczne bez onkologii”.

W skład Instytutu wchodzi również 7 zakładów naukowych, z pracowniami diagnostycznymi i naukowymi: Zakład Transfuzjologii, Zakład Diagnostyki Hematologicznej, Zakład Hemostazy i Chorób Metabolicznych, Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej, Zakład Hematologii Doświadczalnej, Zakład Wirusologii, Zakład Immunogenetyki oraz Zakład Radiologii. Diagnostyka chorób krwi, w tym nowotworów, zaburzeń hemostazy, zaburzeń immunohematologicznych oraz powikłań transfuzjologicznych prowadzona jest na światowym poziomie w oparciu o najnowsze techniki immunologiczne i genetyczne.

Instytut jest jednostką nadzorującą merytorycznie służbę krwi. Analizuje i ocenia działalność w tym zakresie oraz skuteczność leczenia składnikami krwi, a także prowadzi prace, których celem jest stałe zwiększanie bezpieczeństwa przetaczanych składników. Przygotowuje wytyczne będące podstawą działalności jednostek służby krwi. Instytut, w ramach Programu Polityki Zdrowotnej Ministra Zdrowia „Zapewnienie Samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, od 2017 roku realizuje zadanie „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych”.   Jesienią tego roku rozpoczął szkolenia stacjonarne członków komitetów transfuzjologicznych oraz osób zaangażowanych w nadzór nad krwiolecznictwem w podmiotach leczniczych. Opracowuje także niekonwencjonalne preparaty z krwi wykorzystywane m.in. w leczeniu trudno gojących się ran czy zespołu suchego oka.

Instytut jest jednostką koordynującą Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilie i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018. Jest ośrodkiem referencyjnym drugiego stopnia dla leczenia tej grupy chorych i obejmuje swą opieką chorych ze wszystkich województw. Pod opieką Instytutu znajdują się nie tylko chorzy na wrodzone osoczowe skazy krwotoczne, ale także na wrodzone trombocytopatie, jak również chorzy na porfirie – niezwykle rzadko występującą wrodzoną chorobę metaboliczną. Udział pracowników Instytutu w takich międzynarodowych komitetach, jak Board of Directors World Federation of Haemophilia (WFH), European Haemophilia Network (EUHANET) czy Executive Board of European Association for Haemophilia and Allied Disorders (EAHAD) dowodzi uznania ważnej roli Instytutu w pracach badawczych nad skazami krwotocznymi. Członkostwo pracowników Instytutu w tych międzynarodowych grupach ekspertów zaowocowało opublikowaniem europejskich wytycznych postępowania w zaburzeniach hemostazy.

W 2017 roku w ocenie jednostek naukowych przeprowadzonej przez Komisję Ewaluacji Jednostek Naukowych Instytut Hematologii i Transfuzjologii uzyskał po raz drugi z rzędu najwyższą kategorię A, potwierdzając swoje miejsce w ścisłej naukowej czołówce w Polsce. Prowadzone w Instytucie badania naukowe dotyczą zarówno nauk podstawowych, jak i klinicznych i są prowadzone we współpracy z krajowymi oraz międzynarodowymi grupami badawczymi. Wyniki badań realizowanych i/lub współrealizowanych w Instytucie stanowiły podstawę do opracowania rekomendacji dotyczących diagnostyki i leczenia w nowotworach hematologicznych i profilaktyki prenatalnej serologicznych konfliktów matczyno – płodowych. Instytut uczestniczy w trwających badaniach strategicznych realizowanych w ramach programu STRATEGMED, których celem jest opracowanie innowacyjnych leków przeciwnowotworowych. Przejawem aktywności naukowej Instytutu na arenie międzynarodowej jest również uczestnictwo w badaniach międzynarodowych i  współpraca z MD Anderson Cancer Center (MDACC) w USA w ramach sieci instytucji siostrzanych (Sister Institution Network).

„Misją Instytutu jest udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dla postępu nauki w zakresie hematologii, transfuzjologii i dyscyplin pokrewnych przy zachowaniu dbałości o przyjazne i bezpieczne warunki pobytu pacjentów i pracy personelu Instytutu”.

Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech – Marańda

 

INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII

ul. Indiry Gandhi 14
02-776 Warszawa
tel.: (+48 22) 3496100

e-mail: sekihit@ihit.waw.pl

www.ihit.waw.pl