INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII

 

Kompleksowość

Koordynacja

Innowacyjność

Jakość
to komfort dla Pacjenta i postęp w medycynie.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, obserwuje się ciągły wzrost zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne w zakresie chorób krwi. Na to zjawisko składa się nie tylko obserwowana od kilkudziesięciu lat zwiększona zapadalność na nowotwory układu krwiotwórczego i chłonnego, ale również dynamiczny rozwój metod diagnostycznych i leczniczych, jaki dokonał się w ostatnim czasie. Instytut Hematologii
i Transfuzjologii jest referencyjną jednostką naukowo – kliniczną prowadzącą badania naukowe i translacyjne w hematologii, transfuzjologii i dyscyplinach pokrewnych, udziela świadczeń medycznych i szkoleń specjalizacyjnych w tych zakresach oraz pełni nadzór merytoryczny nad publiczną służbą krwi w Polsce.

Instytut jest nowoczesnym ośrodkiem krajowym, który stawia na skoordynowane leczenie i nowe technologie medyczne.

W działalności medycznej kieruje się zasadą wielospecjalistycznego podejścia, co oznacza udział wszystkich niezbędnych specjalistów na etapie rozpoznawania i określania zaawansowania choroby, jak również leczenia i prowadzenia rehabilitacji oraz obserwacji po leczeniu. Postępowanie kompleksowe zapewnia możliwość uzyskania najlepszych wyników terapii. Skoordynowana opieka medyczna, jaką oferuje swoim Pacjentom Instytut, przekłada się przede wszystkim na szybszy i lepszy efekt medyczny. Dla osiągnięcia tego celu ważna jest interoperacyjność i autentyczna współpraca pomiędzy poszczególnymi komórkami diagnostycznymi i medycznymi, a także innymi ośrodkami prowadzącymi leczenie specjalistyczne.

Oprócz standardowych metod diagnostyki i leczenia, Instytut oferuje możliwość wysokospecjalistycznego i nowatorskiego leczenia celowanego molekularnie, a także uczestnictwo w międzynarodowych badaniach klinicznych z zastosowaniem nowatorskich
i eksperymentalnych sposobów leczenia Pacjentów na choroby układu krwiotwórczego
i układu chłonnego. Prowadzone przez Instytut badania naukowe zaowocowały możliwością stosowania nowoczesnych technik immunologicznych i genetycznych we wszystkich wymagających takich technologii procesach diagnostyczno-leczniczych.

Procesy te są zadaniem złożonym i interdyscyplinarnym, dotyczą nie tylko prawidłowego rozpoznania choroby, ale również oceny markerów prognostyczno-predykcyjnych, wczesnej diagnostyki i prewencji powikłań, doboru dawców i biorców przeszczepów komórek krwiotwórczych, oceny głębokości remisji. We współpracy z innymi podmiotami w kraju i za granicą Instytut uczestniczy w programie kompleksowego i skoordynowanego zachowania rozrodczości u chorych na nowotwory poddawanych chemio- i radioterapii.

Przez ostatnie lata Instytut prowadził działania inwestycyjne, które pozwoliły wyposażyć poszczególne pracownie w innowacyjną aparaturę i specjalistyczne urządzenia. Ze względu na specjalistyczne zasoby kadrowe, doświadczenie hematopatologów oraz wspierający ich zespół biologów i biotechnologów, Instytut dysponuje niezbędnym know-how do skutecznego wdrażania i komercjalizacji wyników badań naukowych. Dynamiczny rozwój tej dziedziny działalności prowadzi do powstawania innowacyjnych produktów tworzonych w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. To buduje przewagę konkurencyjną Instytutu w zakresie innowacyjnych technologii medycznych, nie tylko na poziomie krajowym, ale też na arenie międzynarodowej.

Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha

„Misją Instytutu jest zapewnienie kompleksowej i w pełni skoordynowanej opieki specjalistycznej u chorych na nowotwory krwi oraz inne choroby układu krwiotwórczego
i chłonnego, a także wdrażanie wszelkich innowacji w tym zakresie. Każdy Pacjent czynnie uczestniczy w podejmowaniu decyzji leczniczych, a poprzez uczestnictwo w badaniach klinicznych przyczynia się także do postępu w tej ważnej dziedzinie medycyny”.

 
 02-776 Warszawa

ul. Indiry Gandhi 14
tel.: (+48 22) 3496100

e-mail: sekihit@ihit.waw.pl

www.ihit.waw.pl