Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii
i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

 

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi to jedna z największych placówek ochrony zdrowia w regionie łódzkim, którego organem założycielskim jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

Od pierwszych lat istnienia Szpital nieustannie się rozwija i rozbudowuje – obecnie jest jedyną placówką w województwie, która prowadzi wszechstronną diagnostykę i leczenie nowotworów u dorosłych.

Od 2007 r. funkcję Dyrektora Szpitala pełni Wojciech Szrajber, laureat wielu prestiżowych nagród branżowych, w tym przyznanej w czerwcu 2014 r. nagrody „Prymariusz”.

Misją Szpitala jest zapewnienie nowoczesnych standardów profilaktyki, promocji zdrowia oraz diagnostyki i skojarzonego leczenia nowotworów z jednoczesną troską o ciągłe dążenie do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Gwarantujemy pacjentom kompleksową opiekę medyczną, świadczoną przez pracowników o najwyższych kwalifikacjach przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i leczniczego. W 2016r. hospitalizowano ponad 72 tys. pacjentów i przeprowadzono ok. 12 tys. operacji.Od 2010 r. w placówce funkcjonuje certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Zarządzania Środowiskowego według norm: ISO 9001, 27001, BS OHSAS 18001, ISO 14001. Szpital posiada Eurocertyfikat w kategoriach: Certyfikat dla Kadry Zarządzającej oraz Certyfikat Dobrych Praktyk i Usług. W 2011 r. uzna- ny został za Lidera Nowoczesnych Technologii, a w 2012 r. za Lidera Ochrony Zdrowia. 10.06.2014 r. Szpital Kopernika w Łodzi uzyskał Certyfikat Akredytacyjny, potwierdzający najwyższą jakość świadczonych usług.

Szpital zatrudnia 2300 osób. Kadra placówki to osoby z wysokimi kwalifikacjami, z dorobkiem naukowym i długoletnim doświadczeniem zawodowym. Duże grono lekarzy Szpitala współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi i innymi wiodącymi Ośrodkami w Polsce i Europie. Przedstawiciele naszej kadry medycznej biorą udział w projektach wymiany doświadczeń z placówkami zagranicznymi.

Dyrekcja Szpitala, dbając o ciągły rozwój i pod- noszenie jakości oferowanych świadczeń zdrowotnych, aplikuje o środki unijne, z których sfinansowane zostały modernizacje i remonty kolejnych oddziałów oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej. Posiadana przez Szpital infrastruktura spełnia wszystkie para- metry techniczne, zapewniając najwyższą jakość wykonywanych badań, zabiegów czy operacji.

W latach 2007–2013 Szpital Kopernika w Łodzi uzyskał i przeznaczył 243 mln złotych na inwestycje, zyskując tym samym miano lidera w pozyskiwaniu funduszy europejskich w regionie łódzkim. W nowej perspektywie  zaimplementowano  na  modernizacje i rozwój Szpitala kolejne 120 mln zł.

Placówka świadczy szeroki profil usług szpitalnych i ambulatoryjnych w zakresie następujących specjalności medycznych: medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, kardiologii interwencyjnej, chirurgii ogólnej i naczyniowej, torakochirurgii, ortopedii, neurochirurgii, neurologii, urologii, laryngologii, alergologii, nefrologii, reumatologii, rehabilitacji, pediatrii, opieki paliatywnej oraz onkologii.

W Szpitalu funkcjonuje 31 oddziałów (936 łó- żek), 66 poradni specjalistycznych oraz nowoczesny dział diagnostyczny.

Szpital Kopernika w Łodzi od 2003 r. w swoich strukturach posiada Szpitalny Oddział Ratunkowy, wyposażony m.in. w tzw. Trauma Bay, czyli zatokę urazową z najbardziej nowoczesnym sprzętem ratującym życie. Placówka posiada własne profesjonalne, akredytowane lądowisko dla śmigłowców ratowniczych. Na potrzeby SOR-u zakupiono również system dekontaminacji na wypadek zagrożenia skażeniem.

Szpital posiada statut Centrum Urazowego, dzięki czemu placówka ma możliwość szybkiego diagnozowania oraz specjalistycznego leczenia ciężkich, wielonarządowych urazów. Do Centrum  Urazowe- go trafia rocznie ponad 300 pacjentów. Wielu z nich transportuje się śmigłowcem z całego województwa łódzkiego. Są to  najczęściej  osoby  poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych. Ich leczenie wymaga jednocześnie pracy lekarzy kilku specjalności.

Istotną część placówki stanowi Ośrodek Onkologii i Hematologii (OOiH) z nowoczesnym Ośrodkiem Transplantacji Szpiku oraz Zakładem Teleradioterapii, posiadającym najwyższy stopień referencyjności przyznany przez Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej.

Szpital posiada także Ośrodek Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej, zlokalizowany w kompleksie leśnym zwanym „Lasem Rudzkim”, gdzie świadczone są usługi z zakresu rehabilitacji dla pacjentów po zawałach serca lub zabiegach kardiochirurgicznych.

W roku 2013 rozpoczęło swoją działalność Centrum Leczenia Udarów Mózgu, utworzone w ramach  Oddziału  Udarowego  z  Wczesną  Rehabilitacją Neurologiczną oraz Oddziału Neurologii. Obecnie na Oddziałach wykonuje się procedury leczenia inwazyjnego udaru niedokrwiennego mózgu — trombolizę dotętniczą, trombektomię i stenty wewnątrzczaszkowe. W celu usprawniania opieki przedszpitalnej chorych z udarem oraz zwiększenia odsetka chorych kwalifikowanych do leczenia trombolitycznego, prowadzone są szkolenia personelu medycznego obejmującego lekarzy pierwszego kontaktu, Pogotowia Ratunkowego i Lotniczego.W grudniu 2013 r. w strukturze OOiH została uruchomiona Pracownia PET (PET – pozytonowa tomografia emisyjna). Pracownia jest pierwszą w województwie łódzkim i jedną z sześciu w Polsce wyposażonych w cyklotron do produkcji izotopów niezbędnych do wykonywania badań diagnostycznych.

W najbliższej przyszłości swoją działalność rozpocznie Wojewódzkie Centrum Profilaktyki Nowotworów, które będzie pełnić funkcję prozdrowotną i edukacyjną. Powołana jednostka wdrażać będzie szereg działań zmierzających do wykształcenia i utrwalania wśród społeczeństwa nawyków aktywnej profilaktyki i zachęcających obywateli do korzystania z programów profilaktycznych. Celem inicjatywy jest podniesienie wagi i roli profilaktyki wśród społeczeństwa, wdrożenie procedur zapewniających jak najszybsze rozpoznanie nowotworu.

Stworzenie w Szpitalu Kopernika w Łodzi zintegrowanego systemu diagnostyczno-leczniczego chorób piersi pozwoli na znaczne podniesienie skuteczności walki z rakiem i zaproponowanie pacjentkom szerszych możliwości leczenia, zwłaszcza operacyjnego – od małoinwazyjnych zabiegów oszczędzających, przez klasyczne amputacje, aż po chirurgię re- konstrukcyjną. W Breast Unit w Szpitalu Kopernika w Łodzi pacjentki mogą liczyć na nowe, niestandardowe i nowatorskie terapie, które zapewnią lepsze efekty leczenia.

Ponadto planuje się utworzyć interdyscyplinarne zespoły onkologiczne dla jednostek chorobowych:

  • raka stercza – Prostate Cancer Unit
  • raka jelita grubego – Colorectal Cancer Unit
  • raka żołądka – Gastric Cancer Unit
  • raka skóry – Melanoma Cancer Unit