top of page

Czyściej, efektywniej i taniej. Trigeneracja w Siemianowicach Śląskich

Ostatnie lata to wyraźny wzrost świadomości instytucji publicznych w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Przykładem wdrożenia idei w życie jest najnowsza inwestycja Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich. W ramach kompleksowej modernizacji gospodarki energią elektryczną i cieplną szpital zainwestował w technologię trigeneracji, z wykorzystaniem ciepła odpadowego do produkcji chłodu. Pozwoliło to na znaczne ograniczenie emisji CO2 i pyłów PM10, a równocześnie placówka zmniejszyła wydatki na energię.


Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich (CLO) położone jest na terenie konurbacji górnośląskiej. To obszar, gdzie często dochodzi do znacznego przekroczenia dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM10. Zniwelowanie niskiej emisji, która ma bardzo niekorzystny wpływ na ludzkie zdrowie, jest w tym regionie kluczowe.Kompleks budynków CLO, jako typowych budynków użyteczności publicznej, nie był efektywny ekologicznie. Władze szpitala pojęły więc decyzję, by realizując kolejne modernizacje postawić na nowoczesne technologie i budowę wysokosprawnej trigeneracji wspierającej efektywność energetyczną w kompleksie budynków CLO.


- Jakość powietrza może ulec poprawie tylko w przypadku intensywnych działań naprawczych również w sferze sektora publicznego, gdzie czynniki ekonomiczne często nie pozwalają na zmianę indywidualnych systemów grzewczych na bardziej ekologiczne i efektywne w ramach środków własnych - podkreśla dr n. med. Mariusz Nowak, dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.


Jak wyjaśnia Rafał Pawlak, zastępca dyrektora ds. technicznych CLO, projekt składał się z 2 etapów kompleksowej modernizacji gospodarki energią elektryczną i cieplną w szpitalu. Polegał na zabudowie modułu kogeneracyjnego i wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji chłodu w wytwornicy absorbcyjnej oraz zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną z sieci zewnętrznej.


- W ramach prac w kotłowni głównej zastąpiono kotły parowe wodnymi niskotemperaturowymi, zainstalowano absorpcyjną wytwornicę chłodu zastępującą wysłużony agregat chłodniczy, wymieniono stolarkę zewnętrzną w zabytkowej części szpitala oraz oświetlenie na LED w całym obiekcie. Dodatkowo poprowadzono nowe węzły cieplne łączące kotłownie główną z obiektami CLO. W przebudowanych węzłach cieplnych zamontowane zostały punkty dystrybucji c.w.u. a całość podpięto do centralnego systemu sterowania i monitoringu. - informuje dyr. Rafał Pawlak.


Stworzenie systemu trigeneracji to znacząca inwestycja szpitala, przekładająca się na szereg korzyści. Wydatnie poprawiła się jakość środowiska w szpitalu i jego otoczeniu, co jest szczególnie istotne z uwagi na pacjentów, którymi są osoby chore i podlegające rehabilitacji zdrowotnej. Biorąc pod uwagę zdiagnozowane przez CLO potrzeby oraz potrzeby regionu, zrealizowano inwestycję, która zastąpiła system energetyczno-grzewczy szpitala wysokosprawną kogeneracją. Przyczyni się do redukcji CO2 na poziomie 3065 ton w skali roku oraz innych zanieczyszczeń powietrza tj. PM 10 o 1187,15 kg/rok.


Założenia techniczne nowej instalacjiPrzewiduje się pracę modułu kogeneracyjnego w przeliczeniu na obciążenie nominalne przez 7000 godzin w roku, co przy strumieniu mocy w paliwie gazowym, wynoszącym dla obciążenia nominalnego 518,5 kW, daje roczne zużycie paliwa gazowego 13 066,7 GJ. Dla nominalnej sprawności elektrycznej 40,5 proc. moduł kogeneracyjny wyprodukuje rocznie 1 470 MWh energii elektrycznej, zaś dla nominalnej sprawności cieplnej 48,7% roczna produkcja ciepła przez moduł wyniesie 6 363,5 GJ. Ciepło wytworzone w module kogeneracyjnym zastąpi 1 480 GJ ciepła sieciowego oraz 4983,1 GJ paliwa gazowego w skali roku. Założona w projekcie instalacja spełnia warunki definicji wysokosprawnej kogeneracji zgodnie z załącznikiem do Dyrektywy 2012/27/UE. Działanie takie skutkuje redukcją CO2 o 79,4 proc. w odniesieniu do dotychczas istniejącej instalacji.

Comentarios


bottom of page